بازرگانی که درخواست صدور کارت بازرگانی می نمایند بایستی مطابق فرم های چاپ شده از جانب اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از جانب دونفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی گردند.صادر نمودن کارت بازرگانی به منظور بازرگانان و شرکت های خارجی وابسته به معامله متقابله می باشد،یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی اعطا می شود که کشور آن ها هم به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

کارت بازرگانی چیست

کارت بازرگانی مجوزی می باشد که به منظور ثبت سفارش،واردات از منطقه های آزاد و صادرات کالاهای مجاز استفاده می شود و به صورت حقیقی و حقوقی به وسیله اتاق تعاون ایران صادر می گردد.صدور کارت بازرگانی وابسته به آن می باشد که اصولا بازرگان موسسه خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نموده و دربردارنده دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را هم قبول نموده باشد.در رابطه با شرکت های تجارتی کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می گردد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی

الف- اشخاص حقیقی

 1.  حداقل 21 سال تمام داشته باشند.
 2.  سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی داشته باشند یا مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی داشته باشند.
 3.  محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری داشته باشند.
 4.  آقایان بایستی برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت داشته باشند.
 5.  بایستی در یکی از شعب بانک های داخلی حساب جاری داشته باشند.
 6.  نبایستی هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی داشته باشند.
 7. نبایستی محکومیت موثر کیفری داشته باشند.
 8.  نبایستی به تقصیر و تقلب سابقه ورشکستگی داشته باشند.
 • اشخاص حقیقی غیر ایرانی

 1. داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه.
 2. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
 3. عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور.

ب- اشخاص حقوقی

 1. مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
 2. مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
 3. مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی

الف- اشخاص حقیقی

 1. اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 2. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 3. سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده.
 4. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 5. یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
 6. اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.
 7. ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
 8. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
 9. داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 10. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
 11. ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
 12. ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
 13. ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

ارائه یکی از مدارک ذیل
الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن.

تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.

ب-  اشخاص حقوقی

 1. اصل و فتوکپی کارت ملی.
 2. کپی و اصل اساسنامه ی شرکت.
 3. اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
 4. اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
 5. ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
 6. ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
 7. کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
 8. اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت.
 9. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی.
 10. اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد.)
 11. اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
 12. کد اقتصادی.
 13. گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق.
 14. خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
 15. شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
 16. تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی.
 17. تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه.
 18. اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل.

چنانچه پس از صدور کارت بازرگانی مشخص گردد که دارنده کارت یک یا چند شرط از شرایط اخذ کارت را ندارد و یا پس از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی قادر می باشد به منظور ابطال کار ت مبادرت نماید و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.هم چنین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف ارز داشتن کارت بازرگانی قادر می باشد با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها درخواست ابطال کارت نمایند.

متقاضیان محترم در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان آراکس ثبت در ارتباط باشید.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مزایای اخذ کارت بازرگانی به مقاله آن مراجعه نمایید.

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج