تبدیل شرکت در واقع نوعی تغییر در آن است اما این تغییر نمیتواند شرکت را باطل کند. در ابتدا عنوان هایی را توضیح داده و بعد به شرح چگونگی این تبدیل میپردازیم

مراحل تبدیل شرکت

وجه اشتراک 

شباهت دو شرکت در حداقل میزان دارایی آن هاست البته تغییر در دارایی هم یکی از موارد تغییر میتواند باشد

اختلافات

 • اعضا در شرکت با مسئولیت محدود دست کم 2 نفر میتواند باشد که این موضوع در شرکت سهامی خاص حداقل 3 عضو میباشد.
 • وجود ناظر اصلی یا جایگزین برای شرکت سهامی خاص کاملا اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 • در شرکت های مسئولیت محدود مدت مسئولیت هر مدیر نا محدود ولی در شرکت سهامی خاص 2 سال است.
 • در شرکت های سهامی خاص الزامیست اطلاعیه در روزنامه رسمی درج شود ولی در مسئولیت محدود اجباری نیست.
 • دارایی شرکت در سهامی خاص تقسیم شده ولی در مسئولیت محدود قابل تقسیم نخواهد بود.
 • درمسئولیت محدود مدیران از میتواند هم از بین اعضا و هم خارج از آن برگزیده شود  ولی درسهامی خاص باید حتما" جزء شرکاء باشد در غیر این صورت یک سهم و سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند.
 • در شرکت های مسئولیت محدود سرمایه غیر نقدی توسط هر یک از اعضا  ولی در سهامی توسط کارشناس رسمی دادگستری.

مدارک مورد نیاز

 1. دو نسخه از اظهار نامه
 2. دو برگه از قرارداد
 3. فیش بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
 4. فتوکپی برگه احراز هویت اعضا و ناظران
 5. صورت جلسه انجمن عمومی موسس و هیات مدیره

نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده


شرکت ..........................(بامسئولیت محدود ) به شماره ثبت     .................... شناسه ملی ...................................راس ساعت         مورخه               با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

در رابطه با تغییرنوع شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود : 

1- با تصویب مجمع نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت.

2-اساسنامه شرکت سهامی خاص مشتمل بر       ماده و        تبصره قرائت و به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات اساسنامه به امضاء سهامداران شرکت رسید .

3-موضوع شرکت تغییر یافت /نیافته است 

موضوع شرکت تغییر یافته به شرح زیر میباشد :   

4-آدرس شرکت تغییر یافت /نیافته است
آدرس جدید شرکت :                                                           کدپستی :

5-سرمایه شرکت مبلغ                                   ریال نقدی است که منقسم به تعداد                  سهم با نام               ریالی میباشد و تماما بشرح زیر پرداخت گردیده است :

 1. خانم/آقای ........................................... سهم 
 2. خانم/آقای ........................................... سهم 
 3. خانم/آقای ........................................... سهم 
 4. خانم/آقای ........................................... سهم 
 5. خانم/آقای ........................................... سهم 

(هر سهم بانام  ...........................ریالی ) است .

جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت سهامداران به /خانم/آقای                                احدی از سهامداران(باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید. 

محل امضاء سهامداران  :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی /عادی بطور فوق العاده شرکت ..........................(سهامی خاص ) به شماره ثبت...................... شناسه ملی ...............................راس ساعت         مورخه               با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

ابتدا هئیت رئیسه جلسه به شرح زیر تعیین گردید : ) ماده 101 )

 1. خانم/آقای                                           به عنوان رئیس جلسه 
 2. خانم/آقای                                           به عنوان ناظر جلسه 
 3. خانم/آقای                                           به عنوان ناظر جلسه 
 4. خانم/آقای                                           به عنوان منشی جلسه 

 پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه ، مجمع بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

1-انتخاب هئیت مدیره        2- انتخاب بازرسان                3-انتخاب روزنامه جهت آگهی 

 • هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند : 
 1. خانم/آقای                                           
 2. خانم/آقای                                           
 3. خانم/آقای                                           
 • بازرسان : با رعایت ماده 147 قانون تجارت :

خانم/آقای                                         و خانم/آقای                                           به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای سال  مالی               انتخاب شدند وقبولی خود را ذیلا اعلام نمودند .

 • روزنامه                               برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت سهامداران به خانم/آقای                               احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.

* کلیه اعضا هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمیباشد .

محل امضا کلیه سهامداران وبازرسان ومنشی جلسه:

*توجه :درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد )

 در شماره ثبت های کمتر از 21407 فتوکپی پشت و رو کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسان  الزامی می باشد

فتوکپي از صفحه اول شناسنامه و پشت و رو کارت ملي  (هر دو در يک صفحه ) بازرسان جدید  بايد فتوکپي برابر اصل شده  باشد و در صورتي که شناسنامه داراي توضيحات باشد فتوکپي برابر اصل از صفحه توضيحات الزامي ميباشد .

صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت .........................   (سهامی خاص ) به شماره ثبت ..................... شناسه ملی........................

راس ساعت         مورخه               با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد 

 الف)

 1. خانم /آقای                                به سمت  مدیر عامل 
 2. خانم /آقای                                به سمت  رئیس هیئت مدیره  
 3. خانم /آقای                                به سمت  نائب رئیس هیئت مدیره 
 4. خانم /آقای                                به سمت  عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

ب)امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء
............................................و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت سهامداران به خانم/آقای                               احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید. 

* کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل  بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل  نمیباشد .

امضاء اعضای هیئت مدیره

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج