اولین سوالی که در ذهن ایجاد می شود که شرکت چیست و چرا باید شرکت را به ثبت رساند. همان طور که مشخص است درجامعه امروزی نیازهای متفاوتی و رو به رشدی وجوددارد که در راستای تأمین خدمات و کالاها برای این جامعه یکی از موارد بسیار مهم و مورد اعتماد برای انجام این فعالیت ها می باشد .

بنابراین ثبت رساندن شرکت یکی از موارد های مهمی است که می تواند این فعالیت ها را انجام دهد . ثبت شرکت موازی است با شخصیت حقوقی که می تواند در قالب هایی مانند شرکت های تجاری و موسسات باشد .

تعریف شرکت سهامی خاص

اکنون به تعریف شرکت با سهامی خاص می پردازیم

به تعریف کلی آن می توان گفت شرکت سهامی خاص فعالیت اصلی آن در زمینه بازرگانی است و تأمین کننده سرمایه آن توسط موسسین می باشد . تقسیم کردن سهام آن بر اساس سرمایه ، هم چنین مسئولیت های شرکا مطابق با میزان مبلغ اسمی سهام خواهد بود.

جهت به ثبت رساندن شرکت سهامی خاص تعداد اعضای آن حداقل 3 نفر که با همکلری و مشارکت یکدیگر می توانند تاسیس نمایند . همان طور که در بالا ذکر شد قالب این شرکت سهامی خاص می باشد که الزامی است قبل و یا بعداز نام شرکت آورده شود.  

ثبت شرکت سهامی خاص

اعضا تشکیل دهنده شرکت ، هیئت مدیره که شامل مدیر عامل ، ریئس هیئت مدیره و نائب رئیس  می باشد .

تعداد شرکا عبارت است از حداقل سه نفر سهامدار اصلی و دو نفر بازرس(اصلی و علی البدل )

بایدتوجه کرد که انتخاب بازرس الزامی بوده و باید مواردی از قبیل اینکه این بازرس نسبت فامیلی نداشته باشد یعنی رابطه نسبی و سببی درجه 1 و طبقه 2 با اعضا مدیره نداشته باشد . درانتخاب بازرس رعایت نمود.

مدت تصدی گری هیئت مدیره هر دو سال و بازرسان هر سال قابل تمدید یا تنفیض اختیار می باشد .

میزان سرماینه اولیه تاسیس شرکت سهامی خاص حداقل 1 میلیون ریال باید باشد الزامی است از این مبلغ 35 در صد آن به بانک واریز شود می توان گفت بلوکه شود. و الباقی یعنی 65 در صد دیگر در تعهد مدیر عامل باشد . باید توجه نمود که ارائه مدارک گواهی بانک به همراه سایر مدارک به اداره ثبت ضروری می باشد .)

انتخاب روزنامه ی کثیر الانتشار جهت دعوت از مجامع و درج در اساسنامه در زمان تاسیس ضروری است.

اساسنامه شرکت سهامی خاص

مطابق با ماده 101 قانون کار و تجارت، هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت :

الف) تصویب اساسنامه

ب) انتخاب هیات مدیره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

خصوصیات شرکت سهامی خاص

 1. سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
 2. سهام شرکت سهامی خاص،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
 3. در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد.

مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت سهامي خاص

دو نسخه از اظهارنامه شرکت سهامی خاص تهیه و تکمیل گردد وذیل آن به امضای کلیه سهامدارن انجام شود.

اساسنامه شرکت سهامیخاص در دو جلد تنظیم گردد و الزامی است که تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران امضا شود.

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین دو دو نسخه که این نسخه ها به امضا سهامدارن وبازرسین انجام شده باشد .

بعد از اتمام جلسه هیئت مدیره صورت جلسه آ«در دو نسخه تنظیم و امضا مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

ارائه اصل و نسخه کپی مدارک شناسایی سهامدارن و بازرسین

گواهی پرداختی حداقل 35 درصداز سرمایه شرکت از بانکی که افتتتاح حساب شرکت در زمان تأسیس انجام شده در یافت شود و ارائه دهد .
تذکر : در صورتي که مقداري از سرمايه شرکت برآورده غير نقدي باشد(اموال منقول و غير منقول) ارائه تقويم نامه کارشناس رسمي دادگستري الزامي است و در صورتي که اموال غير منقول جزء سرمايه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکيت ضروري است.

در صورتی که نیاز باشد ارائه مجوز به کارشناس اداره ثبت شرکت ها الزامی است .

روش و مراحل ثبت شرکتهاي سهامي خاص

1 – انتخاب نام

الف)  دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت را تکمیل کرده و جهت اقدام به پرداخت هزینه انتخاب و تعیین نام به بانک رجوع شودو سپس فیش پرداختی وجه را به حسابدارای اداره ثبت شرکت ها تحویل داده و ذیل بزگ اظهازنامه را الزامی است ممهور شود.

ب) موارد مهم و نکاتی که باید در انتخاب نام دقت کرد :

1- این نام غیر فارسی یا خارجی نباشد . 2- سابقه ثبت قبلی نداشته باشد . 3- دارا بودن معنا و مفهوم مشخص باشد . 4- مطابق با فرهنگ جمهوری اسلامی باشد .

باتوجه به نکات فوق جهت ثبت نام انتخابی خود به اداره ثبت شرکتها مراجعه کرده و مسئول و کارشناس مربوطه نسبت به تعیین نام اقدامات لازم را انجام میدهد . و سپس اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعيين شده بعمل آيد و سپس اين نام بايد توسط واحد تعيين نام ثبت دفتر شود.
ج) مدارک فوق الذکر در بالا را تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها دهد و رسید دریافت شود و باتوجه به تاریخ تعیین شده در همان روز برای اعلام نتیجه جهت اخذ نتیجه به باجه اعلامات نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.
د) کارشناسان اداره ثبت شرکتها پرونده را بررسی می نمایند در صورتی که مدارک نقصی وجود نداشته باشد به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام کرده و این پیش نویس بعد از اینکه مسئولین اداره تایید شد تایپ شده و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضیان باید مبلغ قید شده در ذیل اظهارنامه حق الثبت را با مراجعه به بانک پرداخت نمایند. فیش واریزی حق الثبت را به واحد حسابدارای اداره ثبت شرکت دهد و این واحد پس از روئیت فیش پرداختی اظهارنامه را ممهور می نماید.
و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شرکت و درج برروي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط سهامداران ( که خود يا سهامداران بوده يا وکيل رسمي شرکت مي باشد) با قيد ثبت با سند برابر است امضاء اخذ مي نمايد و سپس آگهي تأسيس تايپ شده بايد به امضاء رئيس اداره ثبت شرکتها برسد

يک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت که در بايگاني اداره ثبت شرکتها نگهداري خواهد شد و يک نسخه ديگر از مدارک (اظهارنامه يک برگ، اساسنامه يک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين يک نسخه، صورتجلسه هيئت مديره يک نسخه) مهمور به مهر اداره شده و تحويل متقاضي مي گردد.
متقاضي مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبيرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهمور نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره ضبط مي نمايد.

ز) متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهي تأسيس را به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثيرالانتشار شرکت تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده را به دفتر شرکت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي واقع در خيابان بهشت ( خيابان جنوبي پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعيين مي شود ) تسليم مي نمايد.

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج