در این مقاله سعی بر این بوده است تا علاوه بر نمایش نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت ها،  درباره هر کدام از آنها توضیحاتی به شما ارائه دهیم.

نمونه صورتجلسه

 بنام خدا

نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه جهت انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب کردن تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : ……………………

شناسه ملی : ……………………………….

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در صورت تغییر در محل جلسه  غیر از محل قانونی شرکت  آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در مورد دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان بدین ترتیب تصمیم گیری به عمل آمد:

ب : ۱ـ اعضای هیات مدیره متشکل از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت زمان دو سال انتخاب شدند و با امضاء زیر صورتجلسه آمادگی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با توجه به ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به عنوان بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به عنوان بازرس جانشین به مدت زمان یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از خواندن گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا انتهای سال………………….  تصویب شد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین چنانکه  سمت خود را قبول داریم اقرار می کنیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ . ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که به اداره ثبت شرکت ها در مورد ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه ثبت مراجعه نماید ونسبت به امضاء زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء بازرسین:            بازرس اصلی                   بازرس جانشین:

نکات مهم : 

۱-تمامی صورتجلسات  روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوط به آن ش��کت پس از امضاء اشخاص مسئول و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شود و نسبت به ارسال آن اقدام گردد.

۲-چنانکه دستور جلسه  برای مجمع عمومی عادی سالیانه موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب روزنامه و انتخاب بازرسی ها و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توان از نمونه صورتجلسه استفاده کرد  وموارد مورد نیاز  در دستور جلسه  ذکر شود.

۳- تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید نیازی به انتخاب کردن روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد همان انتخابی که  در ابتدا داشته اید معتبر خواهد بود

۴- چهار ماه اول سال مالی زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد و در صورتیکه در آن مدت مجمع به هر دلیلی تشکیل نشد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزارمی شود.

۵-اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای زیرصورتجلسه اعلام امادگی میکنند و هم چنین می توانند بوسیله یک  نامه جداگانه قبولی خود را اعلام کنند. این نامه ها باید به پیوست صورتجلسه به اداره پست تحویل داده شود .

۶-چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع  برسد.

۷-صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه  ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.

۸-صورتجلسه باید درسه نسخه تنظیم شود  و تمامی صفحات راهیات رئیسه امضا نماید و یک نسخه آن در طی مدت سه روزبه اداره پست تحویل داده شود و سپس بارکدپستی در سیستم ثبت شود.

۹-چنانکه مجمع با حضور داشتن غالب  سهامداران تشکیل شده باشد با رعایت تشریفات دعوت مطابق با اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) مورد لزوم می باشد.

۱۰- چنانچه مجمع با وجود اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد اصل روزنامه که در آن آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه قید شده است به اداره پست تحویل داده شود.

۱۱-اسم سهامدارانی که  در مجمع حضور دارند و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و توسط ��نها امضا شود و هیات رئیسه مجمع درستی آنرا تایید کند و بهمراه صورتجلسه به اداره پست تحویل داده شود.

۱۲- ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir تمامی امور مربوط به پذیرش صورتجلسات انجام می شود.

۱۳-برای دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت استفاده و گرفتن راهنمایی های لازم استفاده نمود .

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور اضطراری به منظور انتخاب مدیران و بازرس ها ،روزنامه و تصویب کردن تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور ضروری ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضورتمامی / غالب سهامداران در محل قانونی شرکت (چنانچه جلسه در آدرسی غیر از    محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل شد.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوانناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در مورد دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرس ها ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به ترتیبی که ذکر خواهد شد تصمیم گیری شد.

ب : ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء پای  صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به عنوان بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به عنوان بازرس جانشین برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از خواندن گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا انتهای سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج:  اعضاء هیات مدیره و بازرسین در عین قبولی عنوان خود به این  که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم اقرار میکنیم .

د: به خانم / آقای ………………………… یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که علاوه بر مراجعه به اداره ثبت شرکت ها  صورتجلسه را ثبت کرده و حق الثبت را پرداخت نماید ونسبت به امضاء پای دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء بازرسین:            بازرس اصلی                   بازرس جانشین

نکات مهم: 

۱-تمامی صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوط به آن بعد از امضاء افرادیکه  دارای سمت بوده و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

۲-چنانکه دستور جلسه  برای مجمع عمومی عادی بطور ضروری به منظور یک یا دو مورد از موارد زیر باشد؛ انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان می توان از نمونه صورتجلسه استفاده کرد و موارد مورد نیاز در دستور جلسه  ذکرشود.

۳- در هر مرجع نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد و مادامی  که نمیخواهید روزنامه را تغییر دهید  همان انتخاب اولیه معتبر می باشد.

۴-چهار ماه اول سال مالی زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد و چنانچه طی این مدت مجمع به هر دلیلی برگزار نشد باید مجمع عمومی عادی بطور ضروری برگزار شود.

۵-اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

۶-چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع  برسد.

۷-صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه  ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.

۸-صورتجلسه درسه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم منظور شود.

۹-چنانکه مجمع با حضوربیشتر سهامداران تشکیل بشود بایداصول اولیه  دعوت مطابق با  اساسنامه شرکت و همچنین  مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت شود (ماده ۹۹)

۱۰-چنانکه  مجمع با حضور بیشتر سهامداران تشکیل شده باشد اصل روزنامه که شامل  آگهی دعوت است همراه با صورتجلسه به اداره پست  تحویل داده می شود.

۱۱-اسامی سهامداران که در مجمع حضور دارند و همچنین تعداد سهام آنها در یک فهرست نوشته شود و به  آن را امضا کنند و درستی آن  را هیات رئیسه مجمع  تایید کند و بهمراه صورتجلسه به  اداره پست تحویل داده شود.

۱۲-تمامی راه های  پذیرش صورتجلسات به راه پایگاه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.irانجام میشود.

۱۳-به منظور دسترسی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی هایی که نحوه ی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی  را دربر دارد غیر از رفتن به راهنمای سایت ذکر شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  برای گرفتن راهنمایی های لازم استفاده کرد .

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه  هیات مدیره در مورد تعیین عنوان  و صاحبان امضاء مجاز 

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. تشکیل شده ااز تمامی / اغلب اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (چنانچه  جلسه در آدرس دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده باشد نشانی آن محل باید قید شود)  تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر گرفته شد.

الف :  ۱ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به عنوان رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب :  تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند  چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل   سمت خود را قبول داشته و اقرار می کنیم که هیچگونه سابقه کیفری نداریم و دارای ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستیم .

د :  به خانم /آقای ……………..……… یکی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و صورتجلسه را ثبت کرده و حق الثبت را پرداخت نماید و امضاء پای دفاتر ثبت را انجلام دهد.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

نکات مهم :

۱-تمامی صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء افراد دارای عنوان و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شده و ارسال شود.

۲ـ چنان که تصمیم بر این باشد که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد برطبق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد.

۳ـ صورتجلسه  در ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۴ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه  اصلاحی قانون تجارت الزامی است و ارائه نمونه دعوت از هیئت مدیره یا تعهد هیئت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت ذیل صورتجلسه

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

به نام خدا

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی اضطراری در مورد نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «چنانکه بر طبق اساسنامه جزو وظایف مجمع باشد»

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی ضروری شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت…………….  با حضور تمامی / غالب سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیماتی که شرح داده میشود  گرفته شد.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………… به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه تصمیم گیری  در مورد  نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  کرد و مورد قبول واقع شد که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی ………….  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ……….  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ………..  فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی……………  سهام خود را به تعداد ......سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………                منشی جلسه : ………………………

امضاء خریدارامضاء فروشنده

نکات مهم:

۱-تمامی  صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء افراد دارای  سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شده  و ارسال شود.

۲-صورتجلسه باید در چند نسخه تنظیم شده و تمامی نسخه ها و صفحات آن را باید هیات رئیسه و خریدار و فروشنده امضا کنند.

۳-یک نسخه از صورتجلسه ذکر شده به دارایی مربوطه تحویل داده شود  و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود محاسبه شود و پس از واریز کردن مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورتجلسه در عرض مدت سه روز به اداره پست تحویل داده شود و پس از آن بارکدپستی در سیستم منظور شود.

۴- چنانکه  بر طبق اساسنامه شرکت اجازه نقل و انتقال جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره توسط  نمونه ای از صورتجلسه پیوست شده موافقت خود را نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام می نماید.

۵-چنانکه مجمع با حضوربیشتر سهامداران تشکیل شده باشد اصول اولیه دعوت بر طبق اساسنامه شرکت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت باید رعایت شود و(ماده ۹۹) الزامی است.

۶-چنانکه مجمع با حضور بیشتر سهامداران تشکیل شده باشد اصل روزنامه شامل آگهی دعوت به همراه صورتجلسه به اداره پست تحویل داده شود.

۷-اسامی سهامدارانی که در مجمع حضور دارند و تعداد سهام آنها در یک فهرست نوشته شود و آن را امضا کنند ومورد تایید هیات رئیسه مجمع صحت باشد و به ضمیمه صورتجلسه به اداره پست تحویل داده شود.

۸- فهرست سهامداران بعد از نقل و انتقال ارائه شود.

۹-کپی اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ارائه شود. ( چنانکه شخص حقیقی ایرانی  باشد)  کپی اصل گذرنامه و ترجمه آن ارائه داده شود ( چنانکه شخص حقیقی خارجی باشد )  آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و برگ نمایندگی ارائه شود (چنانکه شخص حقوقی ایرانی  سهامدار باشد) آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ارایه داده شود وبرگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی اصل و ترجمه  با تایید اداره فنی قوه قضائیه ارائه داده شود(چنانکه شخص حقوقی خارجی سهامدار باشد)

۱۰-تمامی امور پذیرش صورتجلسات توسط پایگاه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

۱۱-جهت دسترسی به مجموع اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به نحوه ی انجام پذیرش و ثبت کردن درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی غیر از مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت استفاده و گرفتن راهنمایی های لازم استفاده نمود .

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره در مورد واگذاری سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور تمامی / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل شد و این تصمیمات گرفته شد.

هیات مدیره موافقت خود را اعلام  نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با انتقال …………………….…… تمامی سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای ……………………به شماره ملی  ……………………….. با انتقال دادن …………….…… سهم از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی ……………..  فرزند …………… متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس …………… خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به …………  سهم تقلیل داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء خریدار.          امضاء فروشنده

نکات مهم: 

۱-تمامی صورتجلسات لزوما باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء کردن اشخاص دارای عنوان و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شده و ارسال شود.

۲-صورتجلسه در چندین نسخه تنظیم میشود و تمامی نسخه ها  و صفحات آن را باید هیات مدیره و  خریدار و فروشنده امضا کنند  و در عرض مدت سه روز به اداره پست شود تحویل داده شود و بعد از آن بارکدپستی در سیستم قید شود.

۳- جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سهام یک نسخه از صورتجلسه به دارایی مربوطه تحویل  وبعد از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده برگ مفاصا حساب  بهمراه صورتجلسه در عرض مدت سه روز به اداره پست تحویل داده شود و بعد از آن بارکدپستی در سیستم قید شود.

۴-کارت ملی و فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه به اداره پست تحویل داده شود.

۵-تمامی مراحل انجام پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  انجام میپذیرد.

۶-برای به دست آوردن تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به مراحل انجام پذیرش و ثبت کردن درخواست تاسیس وهمچنین تغییرات اینترنتی غیر از مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از مرجغ اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت استفاده و گرفتن راهنمایی لازم استفاده کرد.

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه تغییر آدرس در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی اضطراری شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………در تاریخ …………. ساعت………………..با حضور تمامی/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( چنانچه که مجمع در محلی غیر از محل شرکت تشکیل شده باشد آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت قید شود) تشکیل شد.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………………  به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………………  به عنوان ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………………  به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای…………………………………  به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  در مورد جابجایی آدرس شرکت بحث و بررسی انجام شده و تصمیم بر این شد که محل شرکت از نشانی ………………………………………………………………….  خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک………………… کدپستی …………….. به نشانی …………………………………………………………….  خیابان………………. کوچه……………… پلاک …………….  کدپستی………………. تغییر داده شود و ماده  …………….  اساسنامه به ترتیب ذکر شده در فوق اصلاح می شود.

ج: به خانم/ آقای……………………….. (یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که علاوه بر مراجعه به اداره ثبت شرکتها همچنین به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت بپردازند و نسبت به امضاء پایین دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………  منشی جلسه : ………………………

نکات مهم: ۱-تمامی صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء اشخاص دارای عنوان  و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شده  و ارسال شود.

۲-چنانکه هیات مدیره مطابق با اساسنامه شرکت مجوز تغییر آدرس را داشته باشد طی تنظیم کردن صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر آدرس اقدام خواهد شد.

۳-چنانکه تغییر آدرس از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس  آن در شهرستان دقیقاً ذکر شودو تا پرونده به شهرستان مربوطه ارسال شودمورد پیگیری باشد.

۴-صورتجلسه در چندین نسخه تنظیم و تمامی صفحات را هیات رئیسه جلسه امضا نماید .در عرض مدت سه روزبه اداره پست تحویل داده شود و پس از آن بارکدپستی در سیستم قید شود.

۵-چنانکه مجمع با حضوربیشتر سهامداران تشکیل شده باشد رعایت اصول دعوت بر طبق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) مورد لزوم می باشد.

۶- چنانکه مجمع  با حضور بیشترسهامداران تشکیل  شده باشد اصل روزنامه که آگهی دعوت و همچنین صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در آن قید شده باشد ارسال گردد.

۷-اسم سهامدارانی که در مجمع  حضور دارند و مقدار سهام آنها در یک لیست نوشته شود و سهامداران آن را امضا کنند و مورد تایید  هیات رئیسه مجمع  صحت باشد و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۸-تمامی امور پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام میپذیرد .

۹-برای دسترسی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوطه در مورد مراحل پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی ضمن  مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز استفاده و گرفتن راهنمایی  لازم استفاده کرد .

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره درمورد تغییر آدرس شرکت 

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص  ثبت شده به شماره ………… با حضور تمامی / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیماتی که به شرح آن خواهیم پرداخت گرفته شد.

الف: با توجه به اختیاری که تبصره ………………  ماده ……………در اختیار قرار میدهد، اساسنامه شرکت تصویب شد. نشانی قانونی شرکت از ………………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  به آدرس ………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم  …………..………  یکی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که در حین رفتن به اداره ثبت امور ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه ثبت و امضاء پای دفاتر ثبت را انجام دهد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

 نکات مهم:

۱-تمامی صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظربعد از امضاء افراد دارای سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شود  و سپس ارسال شود.

۲-چنانکه جلسه با حضور تعداد بیشتری از اعضاء تشکیل شده باشد مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوتباید رعایت شود و لازم الاجرا می باشد.

۳-صورتجلسه  در چندین نسخه  تهیه میشود و  اعضای هیات مدیره آن را امضا میکنند و یک نسخه از آن ظرف در طی مدت سه روز به اداره پست تحویل داده می شود و پس از آن بارکدپستی در سیستم منظور می گردد.

۴-تمامی امور قبول کردن صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام خواهد شد.

۵-به منظور دستیابی به همه ی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به مراحل قبولی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی غیر از مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت گرفتن راهنمایی های  لازم استفاده کرد .

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی اضطراری شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور تمامی سهامداران/ غالب سهامداران درمرکز شرکت تشکیل شد.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………….……… به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………….……… به عنوان ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………….……… به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………….……… به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در مورد دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت است بحث و بررسی  و تصمیم گرفته شد که نام شرکت به ……………..……… تغییر پیدا کند و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه  به شرحی که توضیحداده شد تغییر داده شد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (یکی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که در حین رفتن  به اداره ثبت  شرکتها صورتجلسه را ثبت کرده  و حق الثبت را پرداخت نماید و  پای ثبت دفاتر را امضا نماید.

رئیس جلسه …………………    ناظر جلسه……………………    ناظر جلسه …………………….     منشی جلسه…………….

نکات مهم:

۱- تمامی صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوط به آن بعد از امضاء اشخاص دارای سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه شده و ارسال شود.

۲-چنانکه مجمع با حضور تعداد زیادی از سهامداران تشکیل شده باشد تشریفات دعوت مطابق با اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت باید رعایت شود و مورد لزوم است.

۳-در صورت تشکیل مجمع با حضور تعداد بیشتر سهامداران بهمراه صورتجلسه اصل روزنامه شامل آگهی دعوت باید ارسال شده ودر عرض مدت سه روز به اداره پست تحویل داده شود و سپس بارکدپستی در سیستم منظورشود.

۴-صورتجلسه باید در چند نسخه تنظیم شود و  هیات رئیسه باید آن را امضا کند یک نسخه آن در عرض سه روز به اداره پست شود تحویل داده شود وبعد از آن بارکدپستی در سیستم منظور شود

۵-اسامی سهامدارانی که  در مجمع حضور دارند و مقدار سهامی که دارند در یک لیست نوشته شود و  آن را امضا کنند و صحت آن به تایید هیات رئیسه  برسد و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فرستاده شود.

۶-تمامی امور پذیرش صورتجلسات از طریق پایگاه  اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

۷-به منظور دستیابی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های که مربوط به نحوه ی قبول و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی می باشد، غیر از وارد شدن به راهنمای سایت ذکر شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  به منظور گرفتن راهنمایی های مورد نیازاستفاده کرد.

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی اضطراری شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضورتمامی / اغلب سهامداران در محل قانونی شرکت ( چنانکه مجمع در محلی غیر از محل همیشگی شرکت تشکیل شده باشد نشانی آن محل در قسمت نشانی قانونی شرکت درج خواهد شد) تشکیل می شود.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ……………………………  به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………………………  به عنوان ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………………………  به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………………………  به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( پیوست مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین ترتیب موضوع شرکت چنانکه شرح داده میشود تغییر پیدا کرد …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… و ماده ………………………. اساسنامه به شرح ذکر شده اصلاح میشود.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. یکی از سهامداران ( یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود علاوه بر مراجعه به اداره ثبت شرکتها  صورتجلسه را نیز ثبت و  هزینه  الثبت را هم پرداخت کرده و نسبت به امضاء پای دفاتر ثبت اقدام کند.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ……………….

نکات مهم :

۱-تمامی صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوط به آن بعد از امضاء اشخاص دارای عنوان  و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

۲-چنانکه موضوع شرکت در کل  تغییر پیدا کند یا مفادی درآن تغییر داده شود یا مواردی به آن اضافه شود، تمامی این موارد باید بطور کامل  در صورتجلسه قید شود.

۳-چنانکه موضوع قبل ازاینکه به  ثبت برسد  از مرجع خاصی احتیاج به گرفتن مجوز داشته  باشد می توانید در ابتدا به مرجع مربوطه مراجعه کرده و مجوز مورد نیاز را گرفته  و بهمراه صورتجلسه در عرض  سه روز به اداره پست تحویل داده شود وبعد از آن  بارکدپستی در سیستم منظور شود

۴-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم می شود و تمامی صفحات را  هیات رئیسه  جلسه  امضا میکند و یک نسخه در طی مدت سه روز به اداره پست تحویل داده می شود و سپس بارکدپستی در سیستممنظور خواهد شد.

۵-چنانکه مجمع با وجود بیشتر سهامداران تشکیل شده باشد مطابق با  اساسنامه شرکت رعایت اصول اولیه دعوت و مواد  لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (۹۹) مورد لزوم خواهد بود.

۶-چنانکه  با وحود بیشتر سهامداران مجمع  تشکیل شود اصل  روزنامه شامل آگهی دعوت و همچنین صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحویل داده می شود.

۷-اسامی سهامدارانی که در مجمع حضور دارند باید مقدار سهام آنها در یک لیست  نوشته شود وآن را امضا کنند و هیات رئیسه مجمع درستی آن را به تایید برساند تا بهمراه  صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فرستاده شود.

۸-تمامی کارهای انجام شده برای  قبول صورتجلسات ازطریق پایگاه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۹-برای اینکه به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به امور مربوط به پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی دسترسی داشته باشید غیر از رفتن به راهنمای سایت قید شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز برای استفاده و رهنمایی های مورد نیاز استفاده کرد .

به نام خدا

نمونه صورتجلسه  منحل شدن  شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی ضروری شرکت …………….………..…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور تمامی/ اغلب شرکاء  در آدرس قانونی شرکت ( اگر جلسه در آدرسی غیر از محل همیشگی شرکت تشکیل شده باشد آدرس آن محل نوشته شود) برگزارشد.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………..  به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………..  به عنوان ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………..  به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………..  به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تصمیم گیری در مورد منحل شدن شرکت ………………………..  بعد از بحث و بررسی شرکت بدلیل ………………………..  منحل شد و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ………………………..  به شماره ملی  به عنوان مدیران / حسابرس انتخاب شدند. نشانی مدیر / مدیران تصفیه و آدرس تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی……………….  می باشد.

مدیر/ حسابرس تمامی اموال دارایی ها و دفاتر و مدارک و اسناد مربوط به شرکت  را دریافت کردند .

امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه

امضاء مدیر یا حسابرس:

نکات مهم:

۱-تمامی صورتجلسات  روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء اشخاص دارای عنوان و با مهر آن شخصیت حقوقی باید  تهیه شود و ارسال شود.

۲-آخرین روزنامه رسمی شرکت در مورد انتخاب مدیرانبه صورت جلسه پیوست شود.

۳-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی حسابرس چانکه جزو سهامداران نباشد به صورتجلسه  پیوست شود.

۴-صورتجلسه در طی مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در طی مدت سه روز اداره پست تحویل  شود و پس از آن بارکدپستی در منظور  شود.

۵-چنانکه  حسابرس در صورتجلسه اعلام قبولی نکرده باشند می بایست با نامه ای جداگانه اعلام قبولی کند و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۶-چنانکه جلسه با حضور غالب سهامداران تشکیل بشود مقررات دعوت برطبق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصول آنها به همراه صورتجلسه باید رعایت شود و مورد لزوم است (ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)

۷-صورت اسامی سهامدارانی که در مجمع حضور دارند تهیه و سهامداران آن را امضا کرده و بهمراه صورتجلسه  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فرستاده شود. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

۸-تمامی امور مربوط به قبولی صورتجلسات ازطریق پایگاه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام میشود.

۹-برای دسترسی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی هایی که  به نحوه ی قبول  و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی مربوط می باشد غیر از  مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir نیز برای اخذ راهنمایی  استفاده کرد

به نام خدا

نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی ضروری در مورد تقلیل سرمایه اختیاری 

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور تمامی / غالب سهامداران در محل قانونیشرکت تشکیل شد.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………..………..  به عنوان رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………..………..  به عنوان ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………..………..  به عنوان ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………..………..  به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

ب:به پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در مورد تقلیل سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت تایید شد که سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال  تقسیم شده به ……………  سهم …………..  ریالی به ………………….. ریال تقسیم شده به …………..  سهم ………………….. ریالی تقلیل پیدا کند و  در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت به هیئت مدیره میتواند با اختیار خود نسبت به گذراندن مراحل قانونی و ثبت تقلیل سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام کند.

ج: ماده: …………..  اساسنامه شرکت به ترتیب ذیل اصلاح میشود.

د: به خانم/ آقای ……………………………….. (یکی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که در عین حضور در اداره  ثبت شرکتها صورتجلسه را نیز ثبت کرده و حق الثبت را پرداخت نماید و نسبت به امضاء پای دفاتر ثبت اقدام کند.

امضاء هیات رئیسه:

��ـ رئیس جلسه ……………………. ۲ـ ناظر جلسه ……………….

۳ـ ناظر جلسه……………………… ۳ـ منشی جلسه……………….

نکات مهم: 

۱-تمامی صورتجلسات  روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء اشخاص دارای عنوان و با مهر آن شخصیت حقوقی آماده شده و ارسال می شود.

۲- به همراه صورتجلسه اصل روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار که آگهی تقلیل سرمایه در آن ثبت شده  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۳-  تاییدیه ای از مرجع قضای مربوطه به آن مبنی بر نگرفتن دادخواست(اعتراض  به تقلیل سرمایه) همراه با صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۴-صورتجلسه هیات مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۵-لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۶-صورتجلسه  در چند نسخه  تنظیم و تمامی صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد  و یک نسخه آن ظرف مدت سه روزبه  اداره پست تحویل داده شود و پس از آن بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۷-چنان که مجمع با حضور بیشتر سهامداران تشکیل شده باشد تشریفات دعوت بر طبق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت باید رعایت شود (ماده ۹۹) الزامی است.

۸-چنانکه در مجمع بیشتر سهامداران حضور داشته باشند وتشکیل شده باشد باید اصل روزنامه شامل آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۹-اسامی سهامداران که در مجمع حصور دارند و تعداد سهامی آنها در یک فهرست نوشته و به آن را امضا کنند  و مورد تایید هیات رئیسه مجمع باشد تایید درستی آنها  و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۱۰-تمامی مراحل قبول صورتجلسات بوسیله پایگاه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.irانجام می شود.

۱۱-به منظور  دسترسی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی هایی که  به روال پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی مربوط می شود غیر از  مراجعه به راهنمای سایت ذکر شده می توان از سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir  جهت استفاده لازم استفاده کرد

به نام خدا

نمونه ای از  صورتجلسه هیات مدیره در مورد راهکارهای انجام دادن کاهش اختیاری سرمایه در 

شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور تمامی/ غالب اعضاء  در آدرس قانونی شرکت تشکیل شد.

الف:  با توجه به مصوبه مجمع عمومی  اضطراری مورخ …………….… شرکت که به هیات مدیره اختیار داده است کاهش سرمایه را بتواند بصورت عملی در آورد با رعایت اصول اولیه برطبق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال تقسیم شده به ………… سهم  …………………..…… ریالی با نام / بدون نام و یا همراه با هم  که بصورت کامل  پرداخت شده می باشد تقلیل پیدا کرد.

ب: ماده …………  اساسنامه شرکت به این ترتیب اصلاح میشود.

ج: به خانم/ آقای …………………..…… یکی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت دارد. که علاوه بر مراجعه به اداره ثبت شرکتها به ثبت صورتجلسه نیز بپردازد و حق الثبت را پرداخت نماید و نسبت به امضاء پای دفاتر ثبت اقدام کند.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱ـ …………………………..       ۲ـ…………………………..       ۳ـ…………………………..       ۴ـ…………………………..

نکات مهم: 

۱-تمامی صورتجلسات باید پس از امضا اشخاص دارای عنوان  روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه و با مهر کردن آن شخصیت حقوقی تهیه شده  و ارسال شود.

۲ـ اصل صورتجلسه مجمع اضطراری مبنی بر انتقال دادن اختیار تقلیل سرمایه به هیات مدیره به همراه صورتجلسه درطی مدت سه روز به اداره پست  تحویل داده شود و پس از آن بارکدپستی در سیستم منظور شود.

۳- اصل روزنامه هایی ( رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن به ثبت رسیده است به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال شود.

۴- همراه با صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تاییدیه ای از  مرجع قضایی مربوط به آن مبنی  بر نگرفتن دادخواست (اعتراض به تقلیل سرمایه) ارسال شود.

۵- به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اسامی  سهامداران و مقدارسهام آنها بعد از تقلیل  سرمایه ارسال گردد.

۶-تمامی راه های قبول کردن صورتجلسات ازطریق پایگاه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

۷-برای دسترسی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به نحوه ی قبول  و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی غیر از مراجعه به راهنمای  سایت ذکر شده می توان از سامانه  اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  هم به منظور راهنمایی گرفتن  استفاده کرد .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج