نوع دیگری از شرکتهای سهامی، شرکت سهامی خاص می باشد که شرکت بازرگانی به حساب می آید و با مباحث گوناگونی میتواند ثبت شود.موسسین در این شرکت صاحبان سهام می باشن و سرمایه به شکل سهام تقسیم می شود. حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت ۱۰۰ هزار تومان می باشد که سی وپنج درصد از سرمایه را باید در حسابی به نام شرکت سهامی خاص در حال تاسیس  واریز کنند و سهامداران بقیه ی سرمایه را تعهد می کنند و در برگه های  ثبتی شرکت قید خواهد شد . سه نفر به عنوان صاحب سهام جهت تشکیل شرکت سهامی خاص نیاز است . سهام شرکت سهامی خاص قابل خرید و فروش در بازار بورس نمی باشد.شرکتهای فنی و مهندسی که گرفتن گرید،حضور در نمایشگاه ها یا مناقصات و یا گرفتن وام را در برنامه خود دارند تشکیل شرکت سهامی خاص شکل مناسبی برایشان می باشد.

مزایای شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

 • در شرکت های سهامی خاص سهام بوسیله ی اشخاص معامله میشود و  نمیتوان سهام را در بورس معامله کرد.
 • شرکت های سهامی حتی اگر فعالیت تجاری هم نداشته باشد شرکت بازرگانی به حساب می آید بدون توجه به اینکه نوع فعالیت آن تجاری است یا خیر. (  از هفت نوع شرکت تجاری تنها شرکت های سهامی در بین ۷ نوع شرکت تجاری این قابلیت را دارند که شرح عملیات خود را غیر بازرگانی مطرح کنند.)
 • امور فرمالیته تشکیل و ثبت کردن شرکت سهامی خاص شکل ساده ای دارد بر خلاف شرکت سهامی عام .لکن تشکیل این شرکت نسبت به دیگر شرکتها بیشتر مورد توجه متقاضیان ثبت شرکت می باشد.
 • همچون شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکت‌های سهامی خاص نیز، صاحبان سهام هر کدام به میزان مبلغ سرمایه گذاری در شرکت در برابر بدهی های شرکت مسئولیت بر عهده دارد و نیازی به معرفی اموال شخصی در برابر طلبکاران نمی باشند.بر خلاف شرکتهای تضامنی.
 • در برابر شرکت با مسئولیت محدود شرکت سهامی خاص از اعتبار بسزایی برخوردار می باشد و غالبا جهت اشخاصی که تمایل به انجام کارهایی مثل عمرانی،بازرگانی،بیمه و تولیدی دارند پیشنهاد می شود.
 • شرکت های سهامی خاص به راحتی میتوانند جهت دریافت وام اقدام کنند و حداکثر تا ۱۰ برابر سرمایه شرکت مجاز به گرفتن وام یا دیگر تسهیلات بانکی یا موسسات می باشند.
 • سادگی نقل و انتقال سهام :با توجه به اینکه در شرکت سهامی سرمایه بصورت سهام قسمت شده و گاهاً دارای نام نمی باشند نقل و انتقال آن به سادگی انجام پذیر می باشد.

سایر خصوصیات شرکت سهامی خاص

حضور ۳ سهامدار و ۲ بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص  واجب است بازرس ها نمیتوانند با سهامداران نسبت فامیلی داشته باشند خصوصا فامیل درجه یک. در شرکت سهامی خاص باید یک روزنامه کثیرالانتشار برای ثبت اعلامیه و آگهی ها در نظر گرفته شود. کارشناس دادگستری تقویم سرمایه هایی که نقدی نیستند را  در شرکت سهامی خاص مشخص می کند.  سهام شرکت سهامی خاص را در دفتر اسناد رسمی به سهولت میتوان انتقال داد.

مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص وجود ندارد و نسبت به شرکت سهامی عام از شرکای کمتری برخوردار است.اوراق قرضه را در شرکت سهامی خاص نمیتوان منتشر کرد. کلمه ی «خاص» قبل یا بعد از اسم شرکت  باید قید شود و همچنین در تمامی اسناد شرکت و اطلاعیه ها نیز آورده شود.همچون «شرکت سهامی خاص سریر پارسیان» و در همه ی اسناد شرکت کلمه ی خاص باید به صراحت آورده شود.چرا که این نوع شرکتها در اصل سهامی خانوادگی و شخصی می باشند و مراجعین باید از آن آگاه باشند.کارهای فرمالیته در ثبت شرکت سهامی خاص به سادگی صورت می پذیرد و توسط قانونگذار به سه گام  امضا اساسنامه و باقی اسناد ، تعهد سرمایه ،  گزینش مدیران و بازرسین تقسیم شده است .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. ارائه کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران.
 2. ارائه رونوشت برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران.
 3. ارائه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و کامل نمودن آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
 4. ارائه شرکت نامه در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه به وسیله کلیه سهامداران.
 5. ارائه اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 6. ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در 2 رونوشت که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 7. اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز.
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
 9. ارائه معرفی نامه نمایندگان،در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه رونوشت روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 10. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا.
 11. ارائه مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. تکمیل دو رونوشت از اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 2. تکمیل دو رونوشت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
 3. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
 4. تعیین نخستین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین.
 5. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین.
 6. در صورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوق�� ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)الزامی است.
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)الزامی است.
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالت نامه.
 12. ارائه اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه.
 13. پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه.
 14. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

مشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی 10

  بررسی بنگاههای اقتصادی و شرکت ها در جهت نیاز به واردات و اختصاص ارز

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین موسسه ثبت شرکت آراکس برای دسترسی آسان به کارشناسان ثبتی خود

آخرین نظرات کاربران

 • سعیده خرسند

  باسلام بسیار سپاسگزارم از ثبت شریع شرکت من بدون کمترین خطا 

 • سامان توسلی

  ببدون شک یکی از بهترین موسسات ثبتی، مجموعه ثبت شرکت آراکس است

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج​
 • ثبت علامت در کرج
 • ثبت موسسه در کرج
 • ثبت طرح صنعتی در کرج
 • تشکیل پرونده مالیاتی کرج
 • ثبت اختراع در کرج
 • اخذ کد اقتصادی در کرج
 • اخذ جواز تاسیس در کرج
 • گواهی ارزش افزوده در کرج
 • پروانه بهره برداری در کرج